неделя, 29 ноември 2009 г.

Защо да кажем НЕ на асфалтовата база край Севлиево

Със заповед № 0314 от 30.03.2009 г. кметът на Община Севлиево допуска изработването на подробен устройствен план (ПУП) за имот с идентификатор 65927.121.10 по кадастралната карта на землището на гр. Севлиево, който се намира в границите на защитена зона „Видима” BG0000618. Инвестиционното предложение включва монтиране на инсталация за производство на асфалтовобетонни и битумноминерални смеси, при което се използват трошен камък, пясък, каменно брашно и нефтен битум. Както е записано и в Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново, „въздействието върху защитаваната зона ще е постоянно по характер и продължително по времетраене”. Въпреки това РИОСВ-Велико Търново съгласува инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
В становище от Главния архитект на Община Севлиево Йорданка Христоскова до кмета на Община Севлиево г-н Йордан Стойков, с изх. № У3007.13/ 23.03.2009 г. е записано, че искането за допускане изработване на ПУП за промяна предназначението от земеделска земя за изграждане на асфалтова база „е разгледано на заседание на ОЕСУТ, като не е допуснато с оглед на бъдещо недоволство от обществеността, тъй като имотът граничи с р. Видима, точно при уширението, там севлиевци ходят за риба, на плаж и почиват, имотът попада в защитена зона, а изграждането на асфалтова база, колкото и технически издържана и съвременна да е, надали е най-удачното място за това. Имотът е по-подходящ за изграждането на вилна сграда, заведение за обществено хранене, или нещо свързано с отдиха на севлиевци, отколкото една асфалтова база”, заключава Главният архитект на Община Севлиево. Въпреки отрицателното становище на експертния съвет, назначен от кмета, и становището на Главния архитект на общината, кметът на Община Севлиево допуска изработването на ПУП!
Обществеността на Севлиево и околните села не е информирана адекватно за изграждането на асфалтова база, както пише и Главният архитект на Община Севлиево, поради „бъдещо недоволство от обществеността”. През юли 2009 г. се провежда подписка в селата Горна Росица и Яворец, които са в съседство с имота, предвиден за асфалтова база. Над 300 души се подписват срещу изграждането на асфалтовата база! Оригиналът на подписката се съхранява в с. Горна Росица и може да бъде предоставен на заинтересованите институции.
През октомври 2009 г. тръгна и интернет кампания срещу изграждането на асфалтовата база в социалната мрежа Facebook и чрез създаването на специален уебблог за случая. Разпратени са електронни съобщения до неправителствени организации, занимаващи се с опазването на околната среда и вече е привлечено вниманието и на националните медии. На 29 октомври 2009 г. беше излъчен репортаж за асфалтовата база в новините на Българската национална телевизия. Неизбежно е, че вече всяко следващо действие на националните и местни институции ще бъде изключително стриктно следено от обществеността, медиите и заинтересованите неправителствени организации.

Нашите възражения са следните:

1. Асфалтовата база ще има постоянно по характер и продължително по времетраене въздействие върху защитената зона „Видима” BG0000618 от НАТУРА 2000.
2. С неспазване на европейските екологични практики България отново е застрашена от САНКЦИИ от Европейската комисия.
3. Асфалтовата база ще замърси въздуха на съседните села Горна Росица и Яворец, намиращи се южно от асфалтовата база поради преобладаващото въздушно течение от север.
4. Асфалтовата база граничи непосредствено с река Видима, няколкостотин метра преди вливането й в река Росица. В близост с терена, предназначен за асфалтова база, се намират птицекланница, свинеферма, крайпътни заведения за обществено хранене и къмпинг, които са на по-малко от 1 000 м разстояние, предвидено като хигиенно-защитна зона при производство на асфалтобетон според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
5. Районът около бъдещата асфалтова база приоритетно представлява обработваеми земеделски земи и използвани пасища.
6. В района около бъдещата асфалтова база има производства на екологични храни и такова производство ще има дълготрайно НЕГАТИВНО въздействие върху местния бизнес.
7. Непосредствено до бъдещата асфалтова база се намира старинен каменен мост, който е паметник на културата от местно значение (решението за обявяването му е обнародвано в Държавен вестник, бр. 26, 16 октомври 1986 г.). Мостът беше част от декора при заснимането на руския касов филм „Турски гамбит” през 2003 г. поради атрактивността и автентичността си. Втори път международен екип едва ли ще дойде в Севлиево, за да снима старинния мост, ако край него се издигне асфалтова база...
8. Мястото на бъдещата асфалтова база край р. Видима е традиционно място за отдих на севлиевци от поколения.


Нашите искания са следните:

1. Да се направи проверка и ревизира заповед № 0314 от 30.03.2009 г. на кмета на община Севлиево за допускане изработването на подробен устройствен план (ПУП).
2. Да се направи проверка и ревизира Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за съгласуване инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
3. Да се направи проверка за законосъобразността на изграждането на асфалтова база според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда с оглед разположените в близост под 1 000 м заведения за обществено хранене, къмпинг, птицекланница и свинеферма.

четвъртък, 12 ноември 2009 г.

Вестник "Развитие" публикува статия за блог и фейсбук кампанията срещу базата


Статията във в. "Развитие" е от 2 ноември 2009 г. Журналистката Ани Русева пише "Протестната подписка за асфалтовата база на "Чакала" се пренесе и във Фейсбук". Вижте статията в сканирания файл.