сряда, 16 декември 2009 г.

Подкрепи онлайн петицията срещу асфалтовата база

Кампанията срещу изграждането на асфалтовата база в защитена зона край Севлиево има вече и своя онлайн петиция. В сайта на Коалиция "За да остане природа в България" всеки може да гласува в "ПЕТИЦИЯ за спирането на строителството на асфалтова база край Севлиево в защитена зона „Видима” BG0000618 по НАТУРА 2000". Ето тук. Гласувай и в "Свежо" ето тук. Всеки глас е от значение, за да ни чуят институциите!

неделя, 29 ноември 2009 г.

Защо да кажем НЕ на асфалтовата база край Севлиево

Със заповед № 0314 от 30.03.2009 г. кметът на Община Севлиево допуска изработването на подробен устройствен план (ПУП) за имот с идентификатор 65927.121.10 по кадастралната карта на землището на гр. Севлиево, който се намира в границите на защитена зона „Видима” BG0000618. Инвестиционното предложение включва монтиране на инсталация за производство на асфалтовобетонни и битумноминерални смеси, при което се използват трошен камък, пясък, каменно брашно и нефтен битум. Както е записано и в Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново, „въздействието върху защитаваната зона ще е постоянно по характер и продължително по времетраене”. Въпреки това РИОСВ-Велико Търново съгласува инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
В становище от Главния архитект на Община Севлиево Йорданка Христоскова до кмета на Община Севлиево г-н Йордан Стойков, с изх. № У3007.13/ 23.03.2009 г. е записано, че искането за допускане изработване на ПУП за промяна предназначението от земеделска земя за изграждане на асфалтова база „е разгледано на заседание на ОЕСУТ, като не е допуснато с оглед на бъдещо недоволство от обществеността, тъй като имотът граничи с р. Видима, точно при уширението, там севлиевци ходят за риба, на плаж и почиват, имотът попада в защитена зона, а изграждането на асфалтова база, колкото и технически издържана и съвременна да е, надали е най-удачното място за това. Имотът е по-подходящ за изграждането на вилна сграда, заведение за обществено хранене, или нещо свързано с отдиха на севлиевци, отколкото една асфалтова база”, заключава Главният архитект на Община Севлиево. Въпреки отрицателното становище на експертния съвет, назначен от кмета, и становището на Главния архитект на общината, кметът на Община Севлиево допуска изработването на ПУП!
Обществеността на Севлиево и околните села не е информирана адекватно за изграждането на асфалтова база, както пише и Главният архитект на Община Севлиево, поради „бъдещо недоволство от обществеността”. През юли 2009 г. се провежда подписка в селата Горна Росица и Яворец, които са в съседство с имота, предвиден за асфалтова база. Над 300 души се подписват срещу изграждането на асфалтовата база! Оригиналът на подписката се съхранява в с. Горна Росица и може да бъде предоставен на заинтересованите институции.
През октомври 2009 г. тръгна и интернет кампания срещу изграждането на асфалтовата база в социалната мрежа Facebook и чрез създаването на специален уебблог за случая. Разпратени са електронни съобщения до неправителствени организации, занимаващи се с опазването на околната среда и вече е привлечено вниманието и на националните медии. На 29 октомври 2009 г. беше излъчен репортаж за асфалтовата база в новините на Българската национална телевизия. Неизбежно е, че вече всяко следващо действие на националните и местни институции ще бъде изключително стриктно следено от обществеността, медиите и заинтересованите неправителствени организации.

Нашите възражения са следните:

1. Асфалтовата база ще има постоянно по характер и продължително по времетраене въздействие върху защитената зона „Видима” BG0000618 от НАТУРА 2000.
2. С неспазване на европейските екологични практики България отново е застрашена от САНКЦИИ от Европейската комисия.
3. Асфалтовата база ще замърси въздуха на съседните села Горна Росица и Яворец, намиращи се южно от асфалтовата база поради преобладаващото въздушно течение от север.
4. Асфалтовата база граничи непосредствено с река Видима, няколкостотин метра преди вливането й в река Росица. В близост с терена, предназначен за асфалтова база, се намират птицекланница, свинеферма, крайпътни заведения за обществено хранене и къмпинг, които са на по-малко от 1 000 м разстояние, предвидено като хигиенно-защитна зона при производство на асфалтобетон според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
5. Районът около бъдещата асфалтова база приоритетно представлява обработваеми земеделски земи и използвани пасища.
6. В района около бъдещата асфалтова база има производства на екологични храни и такова производство ще има дълготрайно НЕГАТИВНО въздействие върху местния бизнес.
7. Непосредствено до бъдещата асфалтова база се намира старинен каменен мост, който е паметник на културата от местно значение (решението за обявяването му е обнародвано в Държавен вестник, бр. 26, 16 октомври 1986 г.). Мостът беше част от декора при заснимането на руския касов филм „Турски гамбит” през 2003 г. поради атрактивността и автентичността си. Втори път международен екип едва ли ще дойде в Севлиево, за да снима старинния мост, ако край него се издигне асфалтова база...
8. Мястото на бъдещата асфалтова база край р. Видима е традиционно място за отдих на севлиевци от поколения.


Нашите искания са следните:

1. Да се направи проверка и ревизира заповед № 0314 от 30.03.2009 г. на кмета на община Севлиево за допускане изработването на подробен устройствен план (ПУП).
2. Да се направи проверка и ревизира Решение № 13/ С-ОС/2009 г., изх. № 437/12.03.2009 г. на РИОСВ-Велико Търново за съгласуване инвестиционното предложение „Асфалтова база”.
3. Да се направи проверка за законосъобразността на изграждането на асфалтова база според точка 206 от приложение 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда с оглед разположените в близост под 1 000 м заведения за обществено хранене, къмпинг, птицекланница и свинеферма.

четвъртък, 12 ноември 2009 г.

Вестник "Развитие" публикува статия за блог и фейсбук кампанията срещу базата


Статията във в. "Развитие" е от 2 ноември 2009 г. Журналистката Ани Русева пише "Протестната подписка за асфалтовата база на "Чакала" се пренесе и във Фейсбук". Вижте статията в сканирания файл.

петък, 30 октомври 2009 г.

БНТ направи репортаж за асфалтовата база

Късната емисия новини на БНТ 1 от 22:30 часа на 29 октомври 2009 г. отрази случая с асфалтовата база край Севлиево. Повече за нарушенията в зона от "Натура 2000" вижте мнетията на Евдокия Манева, заместник-министър на околната среда и водите, Момчил Минчев, общински съветник от Севлиево, и местни жители.

Вижте видеоматериала (по средата на файла)

четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Карта

сряда, 28 октомври 2009 г.

НЕ на асфалтовата база край Севлиево

Предвижда се изграждане на асфалтова база в местността "Чакала" на пътя между Севлиево и село Горна Росица. Това е зона, защитена по НАТУРА 2000 „Видима БГ0000618". Кметът на Община Севлиево Йордан Стойков защити изграждането след актуално питане на общинския съветник Момчил Минчев. Асфалтовата база ще се строи от местната фирма „Термогаз сервиз" ООД. В сайта на Камарата на строителите в България има следната информация за фирмата - виж.

ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД, Габрово
Управител: СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
Седалище: Севлиево, 5400
ул. СТЕФАН ПЕШЕВ № 89
Телефон: 0675 / 32275
Факс: 0675 / 33755
Мобилен: 0887275610
E-mail: termo.gos.service@abv.bg
Предмет на дейност: Строителство на тръбопроводни инсталации

Над 315 подписа са събрали жителите на селата Горна Росица и Яворец срещу строежа. Подписката ще бъде изпратена до Министерски съвет, министерствата на екологията, здравеопазването и земеделието, до РИОКОЗ - Габрово, РИОСВ - В. Търново и областния управител.

От инициативния комитет в Горна Росица събират мненията и становищата на компетентните органи, свързани с дейността на бъдещата база. Сред документите е и становището на главния архитект на Общината, според което искането за промяна предназначението на земята е недопустимо, тъй като тя попада в защитена по НАТУРА 2000 зона. Противниците на опасното производство се ръководят и от Наредба N 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда, според разпоредбите на която строежът не би бил разрешен. Причина за това са преминаващите над имота далекопроводи и отстоянието на базата на по-малко от 1000 м. от други производства. А до птицекланицата и свинефермата, намиращи се наблизо, те са по-малко от 600. Отделно от това в селото има и други екологични производства, а и заведенията за обществено хранене на пътя Севлиево-Габрово също биха били застрашени от намеренията на „Термогаз сервиз".

Частните производители на хранителни продукти от селото се опасяват, че преобладаващите въздушни течения са северни и безпрепятствено ще донасят опасните за здравето прахови частици от базата. За да бъдат продуктите им на пазара обаче производствата им трябва да бъдат екологично чисто. Асфалтовата база би им навредила и вероятно това би довело до фалити.

В сайта на РИОСВ – Велико Търново е посочено уведомлението от 26.02.2009 г. на „Термогазсервиз” ООД – гр. Севлиево за инвестиционно предложение на територията на РИОСВ – Велико Търново за 2009 г. - „Асфалтова база” в ПИ№65927.121.10, землище гр. Севлиево, ЗЗ „Видима”. Виж повече.

Повече информация тук:

Екопроизводители се страхуват от фалити заради строежа на асфалтовата база край Горна Росица

Защо в защитена от НАТУРА 2000 зона ще се строи асфалтова база

РИОСВ – Велико Търново даде предписание с конкретни условия във връзка с изграждането на асфалтовата база до Севлиево

В Севлиево няма гражданско общество, което да коригира местната власт,твърди Момчил Минчев, общински съветник от ОбС - Севлиево


Мненията и на двете страни във в. Росица, Севлиево, бр. 119, 19 октомври 2009, с. 2, 3 тук.